summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterIf; logical operatorstomsmeding3 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2016-08-24If; logical operatorsHEADmastertomsmeding
2016-08-24Also run lambda'stomsmeding
2016-08-23Add builtin_definetomsmeding
2016-08-23Many thingstomsmeding
2016-08-20Intern symbolstomsmeding
2016-08-20Parse commentstomsmeding
2016-08-19Start interpretertomsmeding
2016-08-19Handle quoting of liststomsmeding
2016-08-19Parsing and stringification workstomsmeding
2016-08-18Thirdtomsmeding
[...]